Maier & Korduletsch Maziva

Autorizovaný distributor produktů Mobil | tel.: +420 380 601 028

Základní návod na boroskopickou kontrolu plynových motorů

Tým ExxonMobil’ Field Engineering Support je určen k zajištění zvýšení produktivitu a efektivitu provozu plynových motorů s využitím svých zkušeností. V době, kdy „čas jsou peníze“, boroskopická prohlídka přináší možnost vnitřní kontroly motorů bez nutnosti jejich demontáže, což přináší zkrácení doby jejich odstávky.  Boroskopická prohlídka tak může být užitečným nástrojem pro odstraňování závad, záměnu olejů, dobu výměny oleje, prodloužení intervalů oprav a prokázání schopností zařízení.

Tento dokument, obsahuje přehled částí a kritických parametrů, které je nutné vizuálně zkontrolovat, aby kontroly plynového motoru byla smysluplná. Naše úsilí zaměřujeme na bezpečnou kontrolu vnitřních prostor spalovacího prostoru a kontroluje:

• vložka válce

• hlavu válců

• píst

• ventily

 

Bezpečnost

Před zahájením prohlídky se přesvědčte, že jste provedly všechny bezpečnostní úkony (přítomnost H2S, zabezpečení stroje proti startu, první pomoc atd.). K tomu musíte být správně proškolen a dobře vybaven. To znamená, že musíte používat všechny ochranné osobní pomůcky, jako jsou: přilba, chrániče sluchu, ochranné brýle, nomexový ochranný oděv s reflexními pruhy, rukavice, boty s ocelovými chrániči a čelní indikátor plynu. Zkontrolujte zda jsou splněny odpovídající bezpečnostní předpisy a přijměte správné rozhodnutí o řešení možných rizik.  Nezapomeňte si naplánovat vaši práci.

 

1. Vložky válců

Začněte zasunutím objektivu boroskopu směrem do válce, kde obvykle vidíte viditelné křížové šrafování (stopy po honování). Pak pokračujte do horní části vložky válce, dokud neuvidíte stopy po spalování. V ideálním případě by mělo být jasně a dobře vidět křížové šrafování na horní straně vložky stejně jako ve spodní části. Samozřejmě, že časem, třením a opotřebením stopy po honování mizí. 

Částice karbonu mohou časem vyleštit vložku válce, a zanechají hladký povrch bez viditelných stop po honování (toto se označuje jako leštění vývrtu).  Některé vložky mají anti-lešticí kroužky nebo plochy umístěné na horní části vložky, které slouží k omezení leštění. Pracují tak, že sbírají části karbonu, které zůstávají na horních ploše pístu a zabránit jim, aby se uvolnily do prostoru vložky.

K provedení kontroly, přemístěte objektiv směrem vzhůru až k horní úvrati, kde na vložce můžete kontrolovat tloušťku černých karbonových ložisek. Tloušťku úsad porovnejte s příručkou originálního výrobce. Pokud překročí předepsané hodnoty, vložka by měla být vyměněna.

Nakonec zkontrolujte celkový stav povrchu vložky. V ideálním případě byste neměli vidět vodorovné škrábance, které jsou kolmo na dráhu pohybu. Je také důležité, aby byly vidět honovací značky přes vrstvu úsad nebo škrábance.

Kontrola všech výše uvedených bodů vám umožní vyhodnotit celkový stav vložek válců. Je důležité si uvědomit, že vyleštěné části a úsadami zanesený honovaný povrch výrazně zvyšují spotřebu oleje.

 

2. Hlavy válců 

Umístěte objektiv tak, aby zobrazil spodní plochu hlavy válců. V tomto prostoru se kontrola týká přítomnosti popela.  Zkontrolujte, zda vrstva popela je rovnoměrně rozložena. Pokud tomu tak není, může to znamenat nehomogenitu tepelného zatížení. Zkontrolujte také, zda se zde nevyskytuje nadměrné množství popela, což by naznačovalo, že není správně zvoleno odpovídající mazivo.

Ujistěte se, zda se nevyskytují praskliny v sedlech ventilů nebo v jejich okolí. Chladící kapalina může být příčinou vzniku prasklin hlav válců, které nejsou přípustné a je nutné zjisti jejich pravou příčinu a místo. 

 

3. Písty

Nyní můžete pokračovat na horní dno pístu. Množství usazeného karbonu je první věcí, která se má v této oblasti prohlédnout. Normálně se vyskytují usazeniny, které by měly být rovnoměrně rozděleny. Nerovnoměrné nánosy usazenin jsou známkou nehomogenního tepelného rozptylu. Zkontrolujte známky deformace pístního dna jako důkaz samozápalů, které se mohou projevit jako krátery, jamky a olámané okraje dna pístu. Dále zkontrolujte náznaky přítomnosti vody nebo oleje ve spalovacím prostoru, které by svědčily o úniku z chladícího okruhu nebo mazacího systému. Pro zjištění závažnosti problému je nutné zjistit množství a zdroj úniku.

 

4. Ventily

Nejprve přemístěte objektiv boroskopu směrem k výfukovým ventilům. Prohlédněte si ukládání karbonu na talíři ventilů, abyste zhodnotili vliv a kvalitu spalování. Nadměrný výskyt usazenin a černé zbytky znamenají špatné spalování. 

Malá vrstva popela na talíři ventilů izoluje povrch od působené tepla při spalování, ale příliš silná vrstva může způsobit bodové tepelné zatížení, které vyústí ve vylámání okraje ventilů, podpálení sedel ventilů nebo jejich spálení.

Dále zkontrolujte sací ventily. Monitorujte tvorbu popela na talíři ventilu pro zhodnocení kvality mazání a účinky výběru oleje. Pokud je popel nerovnoměrně rozložen, ukazuje to na nehomogenní tepelné zatížení. Uvědomte si, že výskyt většího množství popela může být také způsoben nadměrnou spotřebou oleje v důsledku ztráty těsnící schopnosti těsnících kroužků nebo těsnění dříků ventilů. Zkontrolujte obě skupiny ventilů na výskyt trhlin. Motor s poškozenými ventily by neměl být znovu nastartován bez jejich výměny nebo opravy. 

Provoz s poškozeným ventilem může mít katastrofální následky, protože odlomené části ventil poškodí další části motoru.

Při provozu motoru na zemní plyn je povoleno, aby olej pronikl dolů podél dříků sacích a výfukových ventilů a tím zajistil jejich mazání. Je také povoleno, aby olej prolínal kolem stíracích kroužků a zajišťoval tak mazání stěn válců. Olej se tím spotřebuje při spalování a vytváří popel, který chrání sedla výfukových ventilů během provozu. Množství spotřeby oleje je určeno konstrukcí motoru a stíracích kroužků a výběrem způsobu těsnění dříků a vodítek ventilů. Proto množství usazeného popela souvisí s množstvím spotřebovaného oleje.

Nakonec zkontrolujte, zda nedošlo k zaklepání ventilů. Zaklepání ventilů je obdobné jako ztráta ventilové vůle. Opotřebením sedla a ventilu z důvodu nedostatečné ventilové vůle, se ventil nevrací zpět do hlavy motoru a nesprávně dosedá do sedla. Zaklepané ventily by měly být označeny a opravny.

 

Závěr

Boroskopické prohlídky jako servis divize ExxonMobil´s Field Engineering Support může být široce využíván pro všechny typy plynových motorů. Přitom je naším hlavním cílem zdokumentování stavu a monitoring částí spalovacího prostoru motoru. To nám může pomoci informovat provozovatele motoru o podmínkách provozu plynového motoru a vlivu mazadel na jeho provoz. 

Tento dokument shrnuje základy provádění boroskopické prohlídky plynových motorů a slouží jako jednoduchý průvodce pro pochopení jeho výsledku.